بازار آمریکا / طلا (mini-sized)

Gold mini-sized
نرخ فعلی:: 1,743.8 0.43
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 1,743.8 0.43
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,743.8 0.43
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۸:۴۳:۲۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1,743.8 08:43:21 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 08:37:17 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 08:36:19 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 07:59:16 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 07:58:17 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 07:51:18 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 07:49:16 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 07:48:19 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 07:38:20 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 07:37:20 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 07:34:24 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 07:33:20 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 07:30:27 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 07:29:19 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 07:28:19 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 07:27:16 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 07:26:17 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 06:27:16 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 06:26:19 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 06:23:18 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 06:22:17 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 06:17:17 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 06:15:21 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 06:13:17 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 06:11:17 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 05:48:17 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 05:47:16 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 05:29:16 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
1,743.8 05:28:17 10.2 0.58% 7.5 0.43% 8.2 0.47% 26.6 10.2
1,754 05:18:17 10.2 0.58% 2.7 0.15% 2 0.11% 16.4 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی