طلا (بازار آمریکا)

Gold
نرخ فعلی:: 1,821.4 0.17
بازار فلزات آمریکا

نرخ فعلی: : 1,821.4 0.17

واحد حجمی : انس

نرخ فعلی: : 1,821.4 0.17

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار فلزات آمریکا

واحد حجمی : انس

نوع بازار : بازار جهانی