هریونیا اوکراین / کرون دانمارک

UAH/DKK Ask
نرخ فعلی:: 0.2347 3.62
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2347 3.62
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2347 3.62
واحد پولی : -
کشور : اوکراین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

هریونیا اوکراین / کرون دانمارک در روز جاری

۱۹:۰۷:۲۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2347 19:07:26 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2433 19:02:39 - - 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2433 19:02:35 0.0086 3.66% 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2347 18:42:29 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2433 18:02:50 - - 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2433 18:02:50 0.0086 3.66% 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2347 17:56:22 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2433 17:43:29 0.0086 3.66% 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2347 17:28:30 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2433 17:22:38 0.0086 3.66% 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2347 17:00:58 - - 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2347 17:00:58 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2433 16:43:35 0.0086 3.66% 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2347 16:35:31 - - 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2347 16:35:31 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2433 16:22:40 0.0086 3.66% 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2347 16:14:27 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2433 16:03:04 - - 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2433 16:02:59 0.0086 3.66% 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2347 15:49:28 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2433 15:43:38 0.0086 3.66% 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2347 15:21:33 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2433 15:02:39 - - 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2433 15:02:38 0.0086 3.66% 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2347 14:56:25 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2433 14:43:47 0.0086 3.66% 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2347 14:35:38 - - 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2347 14:35:36 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
0.2433 14:22:46 0.0086 3.66% 0.0001 0.04% - - 0.0016 -
0.2347 14:07:32 0.0086 3.66% 0.0085 3.62% 0.0086 3.66% 0.0102 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی