خبر

دینار تونس / پوند انگلیس

TND/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.2519 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2519 0.2

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2519 0.2

واحد پولی : -

کشور : تونس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی