Tankerska Next Generation

Tankerska Next Generation
نرخ فعلی:: 42 -
بازار سهام کرواسی
نرخ فعلی: : 42 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 42 -
واحد پولی : -
کشور : کرواسی
شاخه : بازار سهام کرواسی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه Tankerska Next Generation

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Ad Plastik 154 ۰۲:۰۴:۳۸ 19 12.34% 154 154 154 21 173 177
Adris Grupa P 419 ۰۲:۰۴:۳۸ 2 0.48% 419 419 419 2 422 427
Arenaturist 316 ۵ آبان - - 316 316 0 1 316 320
Atlantic Grupa 1,590 ۰۲:۰۴:۳۸ 30 1.89% 1,590 1,590 1,590 33 1,620 1,620
Atlantska Plovidba 502 ۰۲:۰۴:۳۸ 26 5.18% 502 502 502 41 538 566
Belje 8.05 ۳ مرداد - - 8.05 8.05 0 - - -
Dalekovod 104 ۰۲:۰۴:۳۸ 1 0.96% 104 104 104 21 105 105
Djuro Djakovic 4.6 ۰۲:۰۴:۳۸ 0.1 2.22% 4.6 4.6 4.6 0.6 4.5 4.8
Ericsson N.Tesla 1,830 ۰۲:۰۴:۳۸ 10 0.55% 1,830 1,830 1,830 83 1,820 1,820
Hoteli Maestral DD 155 ۲۷ آذر - - 155 155 0 - - -
Hrvatske Telekom 185 ۳۰ مهر - - 185 185 0 2 185 191
Imperial DD 835 ۱۵ مرداد - - 835 835 0 - - -
INA dd 3,380 ۲۸ مهر - - 3,380 3,380 0 - - 3,400
Ingra 9.24 ۰۲:۰۴:۳۸ 0.66 7.14% 9.24 9.24 9.24 0.76 10.05 10.4
Jadran dd 13.7 ۲۹ مهر - - 13.7 13.7 0 0.3 - 13.7
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی