انس نقره

Silver
نرخ فعلی:: 23.357 0.06
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 23.357 0.06
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 23.357 0.06
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷:۰۱:۴۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
23.357 17:01:49 - - 0.014 0.06% 0.014 0.06% 0.867 0.643
23.357 17:01:47 0.005 0.02% 0.014 0.06% 0.014 0.06% 0.867 0.643
23.352 17:00:52 0.001 - 0.009 0.04% 0.009 0.04% 0.872 0.648
23.353 17:00:03 0.002 0.01% 0.01 0.04% 0.01 0.04% 0.871 0.647
23.351 16:59:46 0.007 0.03% 0.008 0.03% 0.008 0.03% 0.873 0.649
23.344 16:59:27 - - 0.001 - 0.001 - 0.88 0.656
23.344 16:59:26 0.003 0.01% 0.001 - 0.001 - 0.88 0.656
23.347 16:59:01 0.002 0.01% 0.004 0.02% 0.004 0.02% 0.877 0.653
23.349 16:58:45 0.013 0.06% 0.006 0.03% 0.006 0.03% 0.875 0.651
23.362 16:57:59 0.004 0.02% 0.019 0.08% 0.019 0.08% 0.862 0.638
23.366 16:57:42 0.001 - 0.023 0.10% 0.023 0.10% 0.858 0.634
23.365 16:57:26 - - 0.022 0.09% 0.022 0.09% 0.859 0.635
23.365 16:57:25 0.001 - 0.022 0.09% 0.022 0.09% 0.859 0.635
23.364 16:57:01 0.004 0.02% 0.021 0.09% 0.021 0.09% 0.86 0.636
23.36 16:56:44 0.009 0.04% 0.017 0.07% 0.017 0.07% 0.864 0.64
23.351 16:55:58 0.003 0.01% 0.008 0.03% 0.008 0.03% 0.873 0.649
23.354 16:55:42 0.001 - 0.011 0.05% 0.011 0.05% 0.87 0.646
23.355 16:55:25 - - 0.012 0.05% 0.012 0.05% 0.869 0.645
23.355 16:55:24 0.008 0.03% 0.012 0.05% 0.012 0.05% 0.869 0.645
23.347 16:55:00 0.001 - 0.004 0.02% 0.004 0.02% 0.877 0.653
23.346 16:54:00 0.007 0.03% 0.003 0.01% 0.003 0.01% 0.878 0.654
23.353 16:53:45 0.003 0.01% 0.01 0.04% 0.01 0.04% 0.871 0.647
23.35 16:53:27 - - 0.007 0.03% 0.007 0.03% 0.874 0.65
23.35 16:53:26 0.005 0.02% 0.007 0.03% 0.007 0.03% 0.874 0.65
23.345 16:52:09 0.007 0.03% 0.002 0.01% 0.002 0.01% 0.879 0.655
23.352 16:51:49 0.001 - 0.009 0.04% 0.009 0.04% 0.872 0.648
23.351 16:51:30 - - 0.008 0.03% 0.008 0.03% 0.873 0.649
23.351 16:51:29 0.007 0.03% 0.008 0.03% 0.008 0.03% 0.873 0.649
23.358 16:50:26 0.002 0.01% 0.015 0.06% 0.015 0.06% 0.866 0.642
23.36 16:50:07 0.003 0.01% 0.017 0.07% 0.017 0.07% 0.864 0.64
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی