انس نقره

Silver
نرخ فعلی:: 24.811 0.31
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 24.811 0.31
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 24.811 0.31
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۹:۴۵:۲۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
24.811 09:45:20 0.008 0.03% 0.077 0.31% 0.077 0.31% 0.589 0.189
24.819 09:43:35 0.007 0.03% 0.085 0.34% 0.085 0.34% 0.581 0.181
24.812 09:40:53 0.004 0.02% 0.078 0.32% 0.078 0.32% 0.588 0.188
24.816 09:37:17 0.001 - 0.082 0.33% 0.082 0.33% 0.584 0.184
24.817 09:32:32 0.009 0.04% 0.083 0.34% 0.083 0.34% 0.583 0.183
24.826 09:30:57 0.014 0.06% 0.092 0.37% 0.092 0.37% 0.574 0.174
24.84 09:29:12 0.009 0.04% 0.106 0.43% 0.106 0.43% 0.56 0.16
24.831 09:28:13 0.005 0.02% 0.097 0.39% 0.097 0.39% 0.569 0.169
24.826 09:25:44 0.006 0.02% 0.092 0.37% 0.092 0.37% 0.574 0.174
24.832 09:24:18 0.005 0.02% 0.098 0.40% 0.098 0.40% 0.568 0.168
24.837 09:22:24 0.009 0.04% 0.103 0.42% 0.103 0.42% 0.563 0.163
24.846 09:20:16 0.008 0.03% 0.112 0.45% 0.112 0.45% 0.554 0.154
24.838 09:16:55 0.008 0.03% 0.104 0.42% 0.104 0.42% 0.562 0.162
24.846 09:15:09 0.003 0.01% 0.112 0.45% 0.112 0.45% 0.554 0.154
24.843 09:12:33 0.003 0.01% 0.109 0.44% 0.109 0.44% 0.557 0.157
24.84 09:11:07 0.003 0.01% 0.106 0.43% 0.106 0.43% 0.56 0.16
24.843 09:09:21 0.009 0.04% 0.109 0.44% 0.109 0.44% 0.557 0.157
24.852 09:07:39 0.006 0.02% 0.118 0.48% 0.118 0.48% 0.548 0.148
24.846 09:06:15 0.006 0.02% 0.112 0.45% 0.112 0.45% 0.554 0.154
24.852 09:03:33 0.021 0.08% 0.118 0.48% 0.118 0.48% 0.548 0.148
24.831 09:01:35 0.003 0.01% 0.097 0.39% 0.097 0.39% 0.569 0.169
24.834 08:59:08 0.003 0.01% 0.1 0.40% 0.1 0.40% 0.566 0.166
24.837 08:56:35 0.012 0.05% 0.103 0.42% 0.103 0.42% 0.563 0.163
24.825 08:53:34 0.002 0.01% 0.091 0.37% 0.091 0.37% 0.575 0.175
24.823 08:51:53 0.004 0.02% 0.089 0.36% 0.089 0.36% 0.577 0.177
24.819 08:50:18 0.002 0.01% 0.085 0.34% 0.085 0.34% 0.581 0.181
24.817 08:49:05 0.003 0.01% 0.083 0.34% 0.083 0.34% 0.583 0.183
24.814 08:47:08 0.008 0.03% 0.08 0.32% 0.08 0.32% 0.586 0.186
24.822 08:44:29 0.005 0.02% 0.088 0.36% 0.088 0.36% 0.578 0.178
24.817 08:42:37 0.012 0.05% 0.083 0.34% 0.083 0.34% 0.583 0.183
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی