خبر

دلار سنگاپور / راند آفریقای جنوبی

SGD/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 13.2722 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 13.2722 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 13.2722 -

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی