خبر

دلار سنگاپور / دلار کانادا

SGD/CAD Ask
نرخ فعلی:: 1.0119 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.0119 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.0119 0.02

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی