دلار سنگاپور / رئال برزیل

SGD/BRL Ask
نرخ فعلی:: 3.7117 1.93
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.7117 1.93
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.7117 1.93
واحد پولی : -
کشور : سنگاپور
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۲۲:۴۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.7117 22:22:49 0.0084 0.23% 0.0715 1.93% 0.0325 0.88% 0.0793 0.2883
3.7201 22:08:44 0.003 0.08% 0.0631 1.70% 0.0241 0.65% 0.0709 0.2799
3.7231 21:56:27 0.0058 0.16% 0.0601 1.61% 0.0211 0.57% 0.0679 0.2769
3.7173 21:43:37 0.0058 0.16% 0.0659 1.77% 0.0269 0.72% 0.0737 0.2827
3.7231 21:28:29 0.006 0.16% 0.0601 1.61% 0.0211 0.57% 0.0679 0.2769
3.7171 21:22:56 0.006 0.16% 0.0661 1.78% 0.0271 0.73% 0.0739 0.2829
3.7231 21:07:32 0.0089 0.24% 0.0601 1.61% 0.0211 0.57% 0.0679 0.2769
3.7142 21:03:45 - - 0.069 1.86% 0.03 0.81% 0.0768 0.2858
3.7142 21:03:43 0.005 0.13% 0.069 1.86% 0.03 0.81% 0.0768 0.2858
3.7192 20:43:25 0.003 0.08% 0.064 1.72% 0.025 0.67% 0.0718 0.2808
3.7162 20:22:48 0.0069 0.19% 0.067 1.80% 0.028 0.75% 0.0748 0.2838
3.7231 20:14:29 0.0002 0.01% 0.0601 1.61% 0.0211 0.57% 0.0679 0.2769
3.7233 20:08:58 0.0002 0.01% 0.0599 1.61% 0.0209 0.56% 0.0677 0.2767
3.7231 19:49:31 0.0042 0.11% 0.0601 1.61% 0.0211 0.57% 0.0679 0.2769
3.7273 19:43:32 0.0078 0.21% 0.0559 1.50% 0.0169 0.45% 0.0637 0.2727
3.7351 19:29:50 0.012 0.32% 0.0481 1.29% 0.0091 0.24% 0.0559 0.2649
3.7231 19:21:40 0.0012 0.03% 0.0601 1.61% 0.0211 0.57% 0.0679 0.2769
3.7243 19:08:59 0.0012 0.03% 0.0589 1.58% 0.0199 0.53% 0.0667 0.2757
3.7231 18:56:30 0.0172 0.46% 0.0601 1.61% 0.0211 0.57% 0.0679 0.2769
3.7403 18:43:23 0.0172 0.46% 0.0429 1.15% 0.0039 0.10% 0.0507 0.2597
3.7231 18:35:38 - - 0.0601 1.61% 0.0211 0.57% 0.0679 0.2769
3.7231 18:35:37 0.0156 0.42% 0.0601 1.61% 0.0211 0.57% 0.0679 0.2769
3.7387 18:22:50 0.0156 0.42% 0.0445 1.19% 0.0055 0.15% 0.0523 0.2613
3.7231 18:07:41 0.0086 0.23% 0.0601 1.61% 0.0211 0.57% 0.0679 0.2769
3.7317 17:43:40 0.0107 0.29% 0.0515 1.38% 0.0125 0.33% 0.0593 0.2683
3.7424 17:22:50 0.0022 0.06% 0.0408 1.09% 0.0018 0.05% 0.0486 0.2576
3.7402 17:04:45 - - 0.043 1.15% 0.004 0.11% 0.0508 0.2598
3.7402 17:04:43 0.0171 0.46% 0.043 1.15% 0.004 0.11% 0.0508 0.2598
3.7231 16:56:25 0.0025 0.07% 0.0601 1.61% 0.0211 0.57% 0.0679 0.2769
3.7256 16:43:42 0.0025 0.07% 0.0576 1.55% 0.0186 0.50% 0.0654 0.2744
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی