دلار سنگاپور / دلار استرالیا

SGD/AUD Ask
نرخ فعلی:: 1.0185 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.0185 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.0185 -
واحد پولی : -
کشور : سنگاپور
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار سنگاپور / دلار استرالیا در روز جاری

۱۷:۴۲:۳۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.0185 17:42:32 0.0297 3% - - 0.027 2.72% - 0.0185
0.9888 17:22:57 0.001 0.10% 0.0297 3% 0.0027 0.27% 0.0297 0.0112
0.9878 17:03:23 - - 0.0307 3.11% 0.0037 0.37% 0.0307 0.0122
0.9878 17:03:19 0.0307 3.11% 0.0307 3.11% 0.0037 0.37% 0.0307 0.0122
1.0185 16:56:26 0.0305 3.09% - - 0.027 2.72% - 0.0185
0.988 16:43:33 0.0305 3.09% 0.0305 3.09% 0.0035 0.35% 0.0305 0.012
1.0185 16:28:29 0.0302 3.06% - - 0.027 2.72% - 0.0185
0.9883 16:22:55 0.0302 3.06% 0.0302 3.06% 0.0032 0.32% 0.0302 0.0117
1.0185 16:07:37 0.0294 2.97% - - 0.027 2.72% - 0.0185
0.9891 16:03:43 - - 0.0294 2.97% 0.0024 0.24% 0.0294 0.0109
0.9891 16:03:40 0.0001 0.01% 0.0294 2.97% 0.0024 0.24% 0.0294 0.0109
0.9892 15:43:51 0.0001 0.01% 0.0293 2.96% 0.0023 0.23% 0.0293 0.0108
0.9893 15:22:46 0.0292 2.95% 0.0292 2.95% 0.0022 0.22% 0.0292 0.0107
1.0185 15:14:32 0.0291 2.94% - - 0.027 2.72% - 0.0185
0.9894 15:03:10 - - 0.0291 2.94% 0.0021 0.21% 0.0291 0.0106
0.9894 15:03:09 0.0291 2.94% 0.0291 2.94% 0.0021 0.21% 0.0291 0.0106
1.0185 14:49:29 0.0291 2.94% - - 0.027 2.72% - 0.0185
0.9894 14:43:38 0.0291 2.94% 0.0291 2.94% 0.0021 0.21% 0.0291 0.0106
1.0185 14:21:37 0.0287 2.90% - - 0.027 2.72% - 0.0185
0.9898 14:03:26 - - 0.0287 2.90% 0.0017 0.17% 0.0287 0.0102
0.9898 14:03:25 0.0287 2.90% 0.0287 2.90% 0.0017 0.17% 0.0287 0.0102
1.0185 13:56:27 0.0287 2.90% - - 0.027 2.72% - 0.0185
0.9898 13:43:42 0.0287 2.90% 0.0287 2.90% 0.0017 0.17% 0.0287 0.0102
1.0185 13:35:43 - - - - 0.027 2.72% - 0.0185
1.0185 13:35:42 0.0282 2.85% - - 0.027 2.72% - 0.0185
0.9903 13:22:54 0.0282 2.85% 0.0282 2.85% 0.0012 0.12% 0.0282 0.0097
1.0185 13:07:35 0.028 2.83% - - 0.027 2.72% - 0.0185
0.9905 13:03:12 - - 0.028 2.83% 0.001 0.10% 0.028 0.0095
0.9905 13:03:10 0.028 2.83% 0.028 2.83% 0.001 0.10% 0.028 0.0095
1.0185 12:42:31 0.0293 2.96% - - 0.027 2.72% - 0.0185
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی