سکه امامی

Imami Coin
نرخ فعلی:: 102,280,000 3.85
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 102,280,000 3.85
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 102,280,000 3.85
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه

نمودار کندل استیک شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار مقایسه روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه

اندیکاتورها