کرون سوئد / کرون نروژ

SEK/NOK Ask
نرخ فعلی:: 0.98 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.98 0.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.98 0.05
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کرون سوئد / کرون نروژ در روز جاری

۱۹:۰۲:۴۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.98 19:02:40 - - 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
0.98 19:02:37 0.0267 2.72% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
1.0067 18:42:30 0.0267 2.72% 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
0.98 18:02:52 - - 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
0.98 18:02:51 0.0267 2.72% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
1.0067 17:56:23 0.0267 2.72% 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
0.98 17:43:30 0.0267 2.72% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
1.0067 17:28:30 0.0267 2.72% 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
0.98 17:22:39 0.0267 2.72% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
1.0067 17:01:00 - - 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
1.0067 17:00:59 0.0267 2.72% 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
0.98 16:43:35 0.0267 2.72% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
1.0067 16:35:32 - - 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
1.0067 16:35:32 0.0267 2.72% 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
0.98 16:22:41 0.0267 2.72% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
1.0067 16:14:27 0.0267 2.72% 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
0.98 16:03:07 - - 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
0.98 16:03:00 0.0267 2.72% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
1.0067 15:49:29 0.0267 2.72% 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
0.98 15:43:39 0.0267 2.72% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
1.0067 15:21:33 0.0267 2.72% 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
0.98 15:02:40 - - 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
0.98 15:02:40 0.0267 2.72% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
1.0067 14:56:26 0.0267 2.72% 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
0.98 14:43:48 0.0267 2.72% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
1.0067 14:35:39 - - 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
1.0067 14:35:38 0.0267 2.72% 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
0.98 14:22:47 0.0267 2.72% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
1.0067 14:07:33 0.0267 2.72% 0.0272 2.78% 0.0269 2.75% - 0.0067
0.98 14:02:59 - - 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0267 0.02
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی