خبر

کرون سوئد / کرون نروژ

SEK/NOK Ask
نرخ فعلی:: 0.9998 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.9998 0.26

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.9998 0.26

واحد پولی : -

کشور : سوئد

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی