خبر

کرون سوئد / ین ژاپن

SEK/JPY Ask
نرخ فعلی:: 15.2516 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 15.2516 0.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 15.2516 0.1

واحد پولی : -

کشور : سوئد

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی