خبر

کرون سوئد / کرون دانمارک

SEK/DKK Ask
نرخ فعلی:: 0.6387 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6387 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6387 0.02

واحد پولی : -

کشور : سوئد

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی