کرون سوئد / کرون چک

SEK/CZK Ask
نرخ فعلی:: 2.5064 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.5064 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.5064 0.04
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۴۹:۲۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.5064 04:49:26 0.0005 0.02% 0.0009 0.04% 0.0019 0.08% 0.0132 0.4936
2.5069 04:43:56 0.0005 0.02% 0.0014 0.06% 0.0024 0.10% 0.0127 0.4931
2.5064 04:21:30 0.0005 0.02% 0.0009 0.04% 0.0019 0.08% 0.0132 0.4936
2.5069 04:03:58 - - 0.0014 0.06% 0.0024 0.10% 0.0127 0.4931
2.5069 04:03:58 0.0005 0.02% 0.0014 0.06% 0.0024 0.10% 0.0127 0.4931
2.5064 03:56:31 0.0005 0.02% 0.0009 0.04% 0.0019 0.08% 0.0132 0.4936
2.5069 03:43:42 0.0005 0.02% 0.0014 0.06% 0.0024 0.10% 0.0127 0.4931
2.5064 03:35:39 - - 0.0009 0.04% 0.0019 0.08% 0.0132 0.4936
2.5064 03:35:39 0.0005 0.02% 0.0009 0.04% 0.0019 0.08% 0.0132 0.4936
2.5069 03:22:28 0.0005 0.02% 0.0014 0.06% 0.0024 0.10% 0.0127 0.4931
2.5064 03:07:37 0.0005 0.02% 0.0009 0.04% 0.0019 0.08% 0.0132 0.4936
2.5069 03:04:04 - - 0.0014 0.06% 0.0024 0.10% 0.0127 0.4931
2.5069 03:04:00 0.0005 0.02% 0.0014 0.06% 0.0024 0.10% 0.0127 0.4931
2.5064 02:42:32 0.0005 0.02% 0.0009 0.04% 0.0019 0.08% 0.0132 0.4936
2.5069 02:04:33 - - 0.0014 0.06% 0.0024 0.10% 0.0127 0.4931
2.5069 02:04:32 0.0005 0.02% 0.0014 0.06% 0.0024 0.10% 0.0127 0.4931
2.5064 01:56:39 0.0005 0.02% 0.0009 0.04% 0.0019 0.08% 0.0132 0.4936
2.5069 01:44:40 0.0005 0.02% 0.0014 0.06% 0.0024 0.10% 0.0127 0.4931
2.5064 01:28:36 0.0002 0.01% 0.0009 0.04% 0.0019 0.08% 0.0132 0.4936
2.5062 01:23:00 0.0002 0.01% 0.0007 0.03% 0.0017 0.07% 0.0134 0.4938
2.5064 01:07:48 0.0023 0.09% 0.0009 0.04% 0.0019 0.08% 0.0132 0.4936
2.5041 01:04:34 - - 0.0014 0.06% 0.0004 0.02% 0.0155 0.4959
2.5041 01:04:32 0.0004 0.02% 0.0014 0.06% 0.0004 0.02% 0.0155 0.4959
2.5045 00:44:32 - - 0.001 0.04% - - 0.0151 0.4955
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی