کرون سوئد / رئال برزیل

SEK/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.6159 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.6159 0.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.6159 0.19
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۴۳:۳۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.6159 10:43:36 0.0012 0.19% 0.0012 0.19% 0.0012 0.19% 0.0016 0.3841
0.6171 10:22:36 0.0004 0.06% - - - - 0.0004 0.3829
0.6175 10:03:28 - - 0.0004 0.06% 0.0004 0.06% - 0.3825
0.6175 10:03:24 0.0006 0.10% 0.0004 0.06% 0.0004 0.06% - 0.3825
0.6181 09:43:34 0.0004 0.06% 0.001 0.16% 0.001 0.16% 0.0006 0.3819
0.6185 09:02:41 - - 0.0014 0.23% 0.0014 0.23% 0.001 0.3815
0.6185 09:02:38 0.0001 0.02% 0.0014 0.23% 0.0014 0.23% 0.001 0.3815
0.6184 08:43:27 0.0001 0.02% 0.0013 0.21% 0.0013 0.21% 0.0009 0.3816
0.6183 08:29:18 0.0002 0.03% 0.0012 0.19% 0.0012 0.19% 0.0008 0.3817
0.6185 07:22:41 0.0001 0.02% 0.0014 0.23% 0.0014 0.23% 0.001 0.3815
0.6186 07:02:50 - - 0.0015 0.24% 0.0015 0.24% 0.0011 0.3814
0.6186 07:02:49 0.0003 0.05% 0.0015 0.24% 0.0015 0.24% 0.0011 0.3814
0.6183 06:43:22 0.0002 0.03% 0.0012 0.19% 0.0012 0.19% 0.0008 0.3817
0.6185 06:02:49 0.0002 0.03% 0.0014 0.23% 0.0014 0.23% 0.001 0.3815
0.6187 05:22:38 0.0005 0.08% 0.0016 0.26% 0.0016 0.26% 0.0012 0.3813
0.6182 05:08:27 0.0002 0.03% 0.0011 0.18% 0.0011 0.18% 0.0007 0.3818
0.618 04:43:21 0.0002 0.03% 0.0009 0.15% 0.0009 0.15% 0.0005 0.382
0.6182 04:02:54 - - 0.0011 0.18% 0.0011 0.18% 0.0007 0.3818
0.6182 04:02:47 0.0001 0.02% 0.0011 0.18% 0.0011 0.18% 0.0007 0.3818
0.6181 03:43:23 0.0002 0.03% 0.001 0.16% 0.001 0.16% 0.0006 0.3819
0.6179 03:22:31 0.0005 0.08% 0.0008 0.13% 0.0008 0.13% 0.0004 0.3821
0.6174 02:22:34 0.0004 0.06% 0.0003 0.05% 0.0003 0.05% 0.0001 0.3826
0.617 01:43:58 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0005 0.383
0.6171 01:22:37 - - - - - - 0.0004 0.3829
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی