ریال عربستان / دینار کویت

SAR/KWD Ask
نرخ فعلی:: 0.0801 0.87
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0801 0.87

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0801 0.87

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ریال عربستان / دینار کویت در روز جاری

۱۱:۵۶:۳۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0801 11:56:39 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 11:44:24 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
0.0801 11:28:39 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 11:23:36 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
0.0801 11:07:49 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 10:43:58 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
0.0801 10:35:57 - - 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0801 10:35:54 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 10:23:19 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
0.0801 10:14:35 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 10:04:11 - - - - - - 0.0001 -
0.0808 10:04:02 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
0.0801 09:49:30 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 09:43:42 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
0.0801 09:21:41 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 09:03:46 - - - - - - 0.0001 -
0.0808 09:03:40 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
0.0801 08:56:36 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 08:43:45 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
0.0801 08:35:43 - - 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0801 08:35:40 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 08:23:16 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
0.0801 08:07:45 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 08:03:47 - - - - - - 0.0001 -
0.0808 08:03:41 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
0.0801 07:42:30 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 07:03:11 - - - - - - 0.0001 -
0.0808 07:03:08 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
0.0801 06:56:29 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0007 0.87% 0.0008 -
0.0808 06:43:47 0.0007 0.87% - - - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی