ریال عربستان / کرون چک

SAR/CZK Ask
نرخ فعلی:: 6.0077 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.0077 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.0077 0.08

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ریال عربستان / کرون چک در روز جاری

۲۳:۰۴:۰۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
6.0077 23:04:03 - - 0.0049 0.08% 0.0035 0.06% 0.0768 0.0077
6.0077 23:04:01 0.0063 0.10% 0.0049 0.08% 0.0035 0.06% 0.0768 0.0077
6.0014 22:23:32 0.0016 0.03% 0.0014 0.02% 0.0028 0.05% 0.0831 0.0014
5.9998 22:04:50 - - 0.003 0.05% 0.0044 0.07% 0.0847 0.0002
5.9998 22:04:49 0.0056 0.09% 0.003 0.05% 0.0044 0.07% 0.0847 0.0002
6.0054 21:44:36 0.0035 0.06% 0.0026 0.04% 0.0012 0.02% 0.0791 0.0054
6.0019 21:23:50 0.0051 0.09% 0.0009 0.01% 0.0023 0.04% 0.0826 0.0019
5.9968 21:05:20 - - 0.006 0.10% 0.0074 0.12% 0.0877 0.0032
5.9968 21:05:19 0.004 0.07% 0.006 0.10% 0.0074 0.12% 0.0877 0.0032
6.0008 20:44:58 0.0064 0.11% 0.002 0.03% 0.0034 0.06% 0.0837 0.0008
5.9944 20:23:49 0.0004 0.01% 0.0084 0.14% 0.0098 0.16% 0.0901 0.0056
5.994 20:05:10 - - 0.0088 0.15% 0.0102 0.17% 0.0905 0.006
5.994 20:05:05 0.0089 0.15% 0.0088 0.15% 0.0102 0.17% 0.0905 0.006
6.0029 19:44:00 0.0065 0.11% 0.0001 - 0.0013 0.02% 0.0816 0.0029
5.9964 19:04:27 - - 0.0064 0.11% 0.0078 0.13% 0.0881 0.0036
5.9964 19:04:27 0.0084 0.14% 0.0064 0.11% 0.0078 0.13% 0.0881 0.0036
5.988 18:44:31 0.0022 0.04% 0.0148 0.25% 0.0162 0.27% 0.0965 0.012
5.9858 18:23:46 0.0016 0.03% 0.017 0.28% 0.0184 0.31% 0.0987 0.0142
5.9874 18:04:45 - - 0.0154 0.26% 0.0168 0.28% 0.0971 0.0126
5.9874 18:04:45 0.0002 - 0.0154 0.26% 0.0168 0.28% 0.0971 0.0126
5.9872 17:24:01 0.0021 0.04% 0.0156 0.26% 0.017 0.28% 0.0973 0.0128
5.9851 17:04:39 - - 0.0177 0.30% 0.0191 0.32% 0.0994 0.0149
5.9851 17:04:38 0.0078 0.13% 0.0177 0.30% 0.0191 0.32% 0.0994 0.0149
5.9929 16:23:44 0.0067 0.11% 0.0099 0.17% 0.0113 0.19% 0.0916 0.0071
5.9996 15:44:35 0.0011 0.02% 0.0032 0.05% 0.0046 0.08% 0.0849 0.0004
6.0007 15:23:54 0.0009 0.02% 0.0021 0.03% 0.0035 0.06% 0.0838 0.0007
5.9998 15:04:53 - - 0.003 0.05% 0.0044 0.07% 0.0847 0.0002
5.9998 15:04:52 0.006 0.10% 0.003 0.05% 0.0044 0.07% 0.0847 0.0002
6.0058 14:44:45 0.0008 0.01% 0.003 0.05% 0.0016 0.03% 0.0787 0.0058
6.0066 14:05:40 - - 0.0038 0.06% 0.0024 0.04% 0.0779 0.0066
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی