خبر

ریال عربستان / دینار بحرین

SAR/BHD Ask
نرخ فعلی:: 0.1012 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1012 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1012 -

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی