روبل روسیه / منات آذربایجان

RUB/AZN Ask
نرخ فعلی:: 0.0235 0.86
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0235 0.86
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0235 0.86
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۲:۲۲:۳۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0235 02:22:35 0.0001 0.43% 0.0002 0.86% 0.0001 0.43% 0.0002 -
0.0234 02:02:52 - - 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0234 02:02:52 0.0001 0.43% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0235 01:02:50 - - 0.0002 0.86% 0.0001 0.43% 0.0002 -
0.0235 01:02:49 0.0001 0.43% 0.0002 0.86% 0.0001 0.43% 0.0002 -
0.0234 18:08:35 0.0001 0.43% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0235 17:22:41 0.0001 0.43% 0.0002 0.86% 0.0001 0.43% 0.0002 -
0.0234 16:03:02 - - 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0234 16:03:01 0.0001 0.43% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0235 15:43:28 0.0001 0.43% 0.0002 0.86% 0.0001 0.43% 0.0002 -
0.0234 14:08:28 0.0001 0.43% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0235 12:43:33 0.0001 0.43% 0.0002 0.86% 0.0001 0.43% 0.0002 -
0.0234 12:29:21 0.0001 0.43% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0235 11:22:35 0.0001 0.43% 0.0002 0.86% 0.0001 0.43% 0.0002 -
0.0234 00:43:51 0.0002 0.85% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0236 00:22:43 0.0002 0.85% 0.0003 1.29% - - 0.0003 -
0.0234 23:22:42 0.0003 1.28% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0237 23:08:54 0.0004 1.72% 0.0004 1.72% 0.0001 0.42% 0.0004 -
0.0233 22:50:41 0.0001 0.43% - - 0.0003 1.29% - -
0.0234 20:22:37 0.0001 0.43% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0235 19:22:28 0.0001 0.43% 0.0002 0.86% 0.0001 0.43% 0.0002 -
0.0234 19:02:48 - - 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0234 19:02:45 0.0001 0.43% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0235 18:43:26 0.0001 0.43% 0.0002 0.86% 0.0001 0.43% 0.0002 -
0.0234 18:03:01 - - 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0234 18:03:01 0.0003 1.28% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0237 17:43:27 0.0003 1.28% 0.0004 1.72% 0.0001 0.42% 0.0004 -
0.0234 05:22:17 0.0001 0.43% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
0.0233 04:22:21 0.0001 0.43% - - 0.0003 1.29% - -
0.0234 04:08:17 0.0001 0.43% 0.0001 0.43% 0.0002 0.85% 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی