لئو رومانی / روبل روسیه

RON/RUB Ask
نرخ فعلی:: 16.5456 1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 16.5456 1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 16.5456 1
واحد پولی : -
کشور : رومانی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

لئو رومانی / روبل روسیه در روز جاری

۱۹:۴۳:۴۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
16.5456 19:43:49 0.0248 0.15% 0.1652 1% 0.1647 1% 0.1867 0.4544
16.5208 19:03:26 - - 0.19 1.15% 0.1895 1.15% 0.2115 0.4792
16.5208 19:03:25 0.0273 0.17% 0.19 1.15% 0.1895 1.15% 0.2115 0.4792
16.5481 18:43:49 0.0119 0.07% 0.1627 0.98% 0.1622 0.98% 0.1842 0.4519
16.56 18:23:01 0.0194 0.12% 0.1508 0.91% 0.1503 0.91% 0.1723 0.44
16.5794 18:03:46 - - 0.1314 0.79% 0.1309 0.79% 0.1529 0.4206
16.5794 18:03:42 0.0038 0.02% 0.1314 0.79% 0.1309 0.79% 0.1529 0.4206
16.5756 17:23:00 0.0155 0.09% 0.1352 0.82% 0.1347 0.81% 0.1567 0.4244
16.5601 17:03:51 - - 0.1507 0.91% 0.1502 0.91% 0.1722 0.4399
16.5601 17:03:48 0.0084 0.05% 0.1507 0.91% 0.1502 0.91% 0.1722 0.4399
16.5517 16:43:49 0.0083 0.05% 0.1591 0.96% 0.1586 0.96% 0.1806 0.4483
16.5434 16:22:56 0.0111 0.07% 0.1674 1.01% 0.1669 1.01% 0.1889 0.4566
16.5323 16:02:59 - - 0.1785 1.08% 0.178 1.08% 0.2 0.4677
16.5323 16:02:59 0.0092 0.06% 0.1785 1.08% 0.178 1.08% 0.2 0.4677
16.5415 15:43:45 0.0029 0.02% 0.1693 1.02% 0.1688 1.02% 0.1908 0.4585
16.5444 15:22:56 0.0283 0.17% 0.1664 1.01% 0.1659 1% 0.1879 0.4556
16.5161 15:03:40 - - 0.1947 1.18% 0.1942 1.18% 0.2162 0.4839
16.5161 15:03:32 0.0014 0.01% 0.1947 1.18% 0.1942 1.18% 0.2162 0.4839
16.5175 14:43:55 0.0693 0.42% 0.1933 1.17% 0.1928 1.17% 0.2148 0.4825
16.5868 14:03:15 - - 0.124 0.75% 0.1235 0.74% 0.1455 0.4132
16.5868 14:03:15 0.0358 0.22% 0.124 0.75% 0.1235 0.74% 0.1455 0.4132
16.6226 13:43:57 0.0134 0.08% 0.0882 0.53% 0.0877 0.53% 0.1097 0.3774
16.6092 13:22:44 0.0036 0.02% 0.1016 0.61% 0.1011 0.61% 0.1231 0.3908
16.6128 13:03:25 - - 0.098 0.59% 0.0975 0.59% 0.1195 0.3872
16.6128 13:03:24 0.0132 0.08% 0.098 0.59% 0.0975 0.59% 0.1195 0.3872
16.626 12:22:52 0.0186 0.11% 0.0848 0.51% 0.0843 0.51% 0.1063 0.374
16.6446 12:03:56 - - 0.0662 0.40% 0.0657 0.39% 0.0877 0.3554
16.6446 12:03:53 0.0207 0.12% 0.0662 0.40% 0.0657 0.39% 0.0877 0.3554
16.6653 11:43:44 0.0192 0.12% 0.0455 0.27% 0.045 0.27% 0.067 0.3347
16.6845 11:22:49 0.0131 0.08% 0.0263 0.16% 0.0258 0.15% 0.0478 0.3155
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی