سکه امامی تک فروشی

Retail Imami Coin
نرخ فعلی:: 126,080,000 1.18
سکه / بازار تک فروشی

نرخ فعلی: : 126,080,000 1.18

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 126,080,000 1.18

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / بازار تک فروشی

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

سکه امامی تک فروشی در روز جاری

۱۹:۵۹:۵۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
126,080,000 19:59:55 10,000 0.01% 1,490,000 1.18% 1,420,000 1.13% 1,490,000 716,000
126,070,000 19:59:43 10,000 0.01% 1,500,000 1.19% 1,430,000 1.13% 1,500,000 726,000
126,060,000 19:59:31 20,000 0.02% 1,510,000 1.20% 1,440,000 1.14% 1,510,000 736,000
126,080,000 19:59:18 60,000 0.05% 1,490,000 1.18% 1,420,000 1.13% 1,490,000 716,000
126,020,000 19:59:16 10,000 0.01% 1,550,000 1.23% 1,480,000 1.17% 1,550,000 776,000
126,030,000 19:58:15 10,000 0.01% 1,540,000 1.22% 1,470,000 1.17% 1,540,000 766,000
126,040,000 19:58:05 30,000 0.02% 1,530,000 1.21% 1,460,000 1.16% 1,530,000 756,000
126,070,000 19:57:53 40,000 0.03% 1,500,000 1.19% 1,430,000 1.13% 1,500,000 726,000
126,030,000 19:57:41 50,000 0.04% 1,540,000 1.22% 1,470,000 1.17% 1,540,000 766,000
126,080,000 19:57:30 70,000 0.06% 1,490,000 1.18% 1,420,000 1.13% 1,490,000 716,000
126,010,000 19:57:18 50,000 0.04% 1,560,000 1.24% 1,490,000 1.18% 1,560,000 786,000
126,060,000 19:57:16 30,000 0.02% 1,510,000 1.20% 1,440,000 1.14% 1,510,000 736,000
126,030,000 19:56:56 20,000 0.02% 1,540,000 1.22% 1,470,000 1.17% 1,540,000 766,000
126,010,000 19:56:45 60,000 0.05% 1,560,000 1.24% 1,490,000 1.18% 1,560,000 786,000
126,070,000 19:56:33 30,000 0.02% 1,500,000 1.19% 1,430,000 1.13% 1,500,000 726,000
126,040,000 19:56:20 40,000 0.03% 1,530,000 1.21% 1,460,000 1.16% 1,530,000 756,000
126,080,000 19:56:18 10,000 0.01% 1,490,000 1.18% 1,420,000 1.13% 1,490,000 716,000
126,070,000 19:55:36 40,000 0.03% 1,500,000 1.19% 1,430,000 1.13% 1,500,000 726,000
126,030,000 19:55:21 50,000 0.04% 1,540,000 1.22% 1,470,000 1.17% 1,540,000 766,000
126,080,000 19:55:01 80,000 0.06% 1,490,000 1.18% 1,420,000 1.13% 1,490,000 716,000
126,000,000 19:54:53 60,000 0.05% 1,570,000 1.25% 1,500,000 1.19% 1,570,000 796,000
126,060,000 19:54:43 10,000 0.01% 1,510,000 1.20% 1,440,000 1.14% 1,510,000 736,000
126,070,000 19:54:17 30,000 0.02% 1,500,000 1.19% 1,430,000 1.13% 1,500,000 726,000
126,040,000 19:53:55 30,000 0.02% 1,530,000 1.21% 1,460,000 1.16% 1,530,000 756,000
126,070,000 19:53:44 10,000 0.01% 1,500,000 1.19% 1,430,000 1.13% 1,500,000 726,000
126,060,000 19:53:19 20,000 0.02% 1,510,000 1.20% 1,440,000 1.14% 1,510,000 736,000
126,080,000 19:53:18 10,000 0.01% 1,490,000 1.18% 1,420,000 1.13% 1,490,000 716,000
126,070,000 19:52:18 10,000 0.01% 1,500,000 1.19% 1,430,000 1.13% 1,500,000 726,000
126,060,000 19:52:11 60,000 0.05% 1,510,000 1.20% 1,440,000 1.14% 1,510,000 736,000
126,000,000 19:51:55 40,000 0.03% 1,570,000 1.25% 1,500,000 1.19% 1,570,000 796,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی