ربع سکه تک فروشی

Retail QuarterCoin
نرخ فعلی:: 35,750,000 -
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 35,750,000 -
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 35,750,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ربع سکه تک فروشی

۱ آبان
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ربع سکه تک فروشی - 620,000 500,000 1,000,000 15,330,000 26,230,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,317,692 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 432,308 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,568,636 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 181,364 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,778,750 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,028,750 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,858,207 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,108,207 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.1%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی