ربع سکه تک فروشی

Retail QuarterCoin
نرخ فعلی:: 42,930,000 0
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 42,930,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 42,930,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ربع سکه تک فروشی - 2,650,000 8,150,000 21,400,000 28,710,000 38,890,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45,800,833 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,870,833 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,169,583 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,239,583 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,020,845 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,090,845 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,641,571 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,288,429 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.16%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی