خبر

گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا

PYG/COP Ask
نرخ فعلی:: 0.5518 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5518 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5518 -

واحد پولی : -

کشور : پاراگوئه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی