خبر

گورانی پاراگوئه / پزو شیلی

PYG/CLP Ask
نرخ فعلی:: 0.1093 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1093 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1093 -

واحد پولی : -

کشور : پاراگوئه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی