خبر

گورانی پاراگوئه / پزوی آرژانتین

PYG/ARS Ask
نرخ فعلی:: 0.1177 0.17
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1177 0.17

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1177 0.17

واحد پولی : -

کشور : پاراگوئه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی