کرون نروژ

NOK
نرخ فعلی:: 33,050 0.91
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 33,050 0.91
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 33,050 0.91
واحد پولی : ریال
کشور : نروژ
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

کرون نروژ در روز جاری

۱۴:۰۳:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
33,050 14:03:00 - - 300 0.91% 200 0.61% 300 200
33,050 14:02:58 - - 300 0.91% 200 0.61% 300 200
33,050 14:01:27 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 13:59:56 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 13:58:36 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 13:56:17 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 13:51:19 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 13:50:40 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 13:29:44 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 13:27:29 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 13:24:17 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 12:27:19 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 12:24:18 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 12:23:22 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 12:20:00 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 12:18:57 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 12:17:23 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 12:16:16 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 12:12:18 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 12:11:55 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 11:57:14 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 11:52:03 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 11:51:22 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 11:50:24 - - 400 1.21% 300 0.91% 400 100
32,950 11:50:20 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 11:48:00 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
32,950 11:47:14 100 0.30% 400 1.21% 300 0.91% 400 100
33,050 11:18:17 100 0.30% 300 0.91% 200 0.61% 300 200
33,150 11:03:56 - - 200 0.60% 100 0.30% 200 300
33,150 11:03:19 100 0.30% 200 0.60% 100 0.30% 200 300
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی