کرون نروژ

NOK
نرخ فعلی:: 28,700 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 28,700 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 28,700 0
واحد پولی : ریال
کشور : نروژ
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی