رینگیت مالزی

MYR
نرخ فعلی:: 67,000 0.3
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 67,000 0.3
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 67,000 0.3
واحد پولی : ریال
کشور : مالزی
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

رینگیت مالزی در روز جاری

۱۲:۲۹:۴۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
67,000 12:29:43 - - 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,000 12:29:34 - - 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,000 12:29:16 100 0.15% 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,100 11:56:59 100 0.15% 100 0.15% - - 100 320
67,000 11:52:03 100 0.15% 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,100 11:48:00 100 0.15% 100 0.15% - - 100 320
67,000 11:44:56 100 0.15% 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,100 11:44:13 100 0.15% 100 0.15% - - 100 320
67,000 11:43:28 - - 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,000 11:43:14 100 0.15% 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,100 11:33:58 100 0.15% 100 0.15% - - 100 320
67,000 11:32:52 100 0.15% 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,100 11:31:22 100 0.15% 100 0.15% - - 100 320
67,000 11:27:11 100 0.15% 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,100 11:23:16 100 0.15% 100 0.15% - - 100 320
67,000 11:22:16 100 0.15% 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,100 11:21:27 100 0.15% 100 0.15% - - 100 320
67,000 11:20:19 - - 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,000 11:20:19 100 0.15% 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,100 11:16:17 100 0.15% 100 0.15% - - 100 320
67,000 11:15:21 - - 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,000 11:15:18 100 0.15% 200 0.30% 100 0.15% 200 220
67,100 11:04:17 - - 100 0.15% - - 100 320
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی