کیات میانمار

MMK
نرخ فعلی:: 200 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 200 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 200 -
واحد پولی : ریال
کشور : میانمار
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد کیات میانمار

۷ مرداد
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کیات میانمار - - - - 10 120

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 202 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 201 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی