دلار جزایر کیمن

KYD
نرخ فعلی:: 356,800 0.11
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 356,800 0.11

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 356,800 0.11

واحد پولی : ریال

کشور : جزایر کِیمن

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

دلار جزایر کیمن در روز جاری

۱۹:۵۹:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
356,800 19:59:57 100 0.03% 400 0.11% 100 0.03% 400 4,520
356,700 19:59:40 100 0.03% 500 0.14% - - 500 4,420
356,600 19:59:29 100 0.03% 600 0.17% 100 0.03% 600 4,320
356,700 19:59:17 100 0.03% 500 0.14% - - 500 4,420
356,800 19:58:01 100 0.03% 400 0.11% 100 0.03% 400 4,520
356,700 19:57:54 100 0.03% 500 0.14% - - 500 4,420
356,600 19:56:26 200 0.06% 600 0.17% 100 0.03% 600 4,320
356,800 19:56:16 200 0.06% 400 0.11% 100 0.03% 400 4,520
356,600 19:55:41 200 0.06% 600 0.17% 100 0.03% 600 4,320
356,800 19:55:19 100 0.03% 400 0.11% 100 0.03% 400 4,520
356,700 19:54:57 100 0.03% 500 0.14% - - 500 4,420
356,800 19:54:25 100 0.03% 400 0.11% 100 0.03% 400 4,520
356,700 19:54:15 100 0.03% 500 0.14% - - 500 4,420
356,800 19:53:58 200 0.06% 400 0.11% 100 0.03% 400 4,520
356,600 19:53:51 100 0.03% 600 0.17% 100 0.03% 600 4,320
356,700 19:53:35 100 0.03% 500 0.14% - - 500 4,420
356,600 19:53:25 200 0.06% 600 0.17% 100 0.03% 600 4,320
356,800 19:53:14 100 0.03% 400 0.11% 100 0.03% 400 4,520
356,700 19:52:55 100 0.03% 500 0.14% - - 500 4,420
356,800 19:52:27 100 0.03% 400 0.11% 100 0.03% 400 4,520
356,700 19:51:53 100 0.03% 500 0.14% - - 500 4,420
356,800 19:51:43 100 0.03% 400 0.11% 100 0.03% 400 4,520
356,700 19:51:26 100 0.03% 500 0.14% - - 500 4,420
356,800 19:50:48 200 0.06% 400 0.11% 100 0.03% 400 4,520
356,600 19:50:19 100 0.03% 600 0.17% 100 0.03% 600 4,320
356,700 19:49:54 100 0.03% 500 0.14% - - 500 4,420
356,600 19:49:47 100 0.03% 600 0.17% 100 0.03% 600 4,320
356,700 19:49:39 100 0.03% 500 0.14% - - 500 4,420
356,800 19:49:23 200 0.06% 400 0.11% 100 0.03% 400 4,520
356,600 19:49:01 200 0.06% 600 0.17% 100 0.03% 600 4,320
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی