دینار کویت

KWD
نرخ فعلی:: 923,500 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 923,500 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 923,500 -
واحد پولی : ریال
کشور : کویت
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دینار کویت

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار کویت - 11,300 1,000 110,500 16,700 434,030

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 918,891 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,609 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 928,357 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,857 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 909,081 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,419 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 854,638 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 68,862 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.06%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی