یورو

EUR
نرخ فعلی:: 317,820 0.64
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 317,820 0.64
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 317,820 0.64
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

یورو در روز جاری

۱۴:۱۰:۲۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
317,820 14:10:21 - - 2,030 0.64% 2,160 0.68% 2,030 1,358
317,820 14:10:20 190 0.06% 2,030 0.64% 2,160 0.68% 2,030 1,358
317,630 14:09:29 20 0.01% 2,220 0.70% 2,350 0.74% 2,220 1,168
317,650 14:09:14 80 0.03% 2,200 0.69% 2,330 0.73% 2,200 1,188
317,570 14:08:50 160 0.05% 2,280 0.72% 2,410 0.76% 2,280 1,108
317,730 14:08:00 30 0.01% 2,120 0.67% 2,250 0.71% 2,120 1,268
317,700 14:05:22 - - 2,150 0.68% 2,280 0.72% 2,150 1,238
317,700 14:05:21 40 0.01% 2,150 0.68% 2,280 0.72% 2,150 1,238
317,660 14:04:29 160 0.05% 2,190 0.69% 2,320 0.73% 2,190 1,198
317,820 14:03:25 140 0.04% 2,030 0.64% 2,160 0.68% 2,030 1,358
317,680 14:03:00 - - 2,170 0.68% 2,300 0.72% 2,170 1,218
317,680 14:02:58 110 0.03% 2,170 0.68% 2,300 0.72% 2,170 1,218
317,790 14:02:21 30 0.01% 2,060 0.65% 2,190 0.69% 2,060 1,328
317,820 14:01:27 40 0.01% 2,030 0.64% 2,160 0.68% 2,030 1,358
317,780 13:59:56 130 0.04% 2,070 0.65% 2,200 0.69% 2,070 1,318
317,910 13:59:14 90 0.03% 1,940 0.61% 2,070 0.65% 1,940 1,448
317,820 13:58:36 140 0.04% 2,030 0.64% 2,160 0.68% 2,030 1,358
317,680 13:58:14 60 0.02% 2,170 0.68% 2,300 0.72% 2,170 1,218
317,620 13:57:15 200 0.06% 2,230 0.70% 2,360 0.74% 2,230 1,158
317,820 13:56:25 210 0.07% 2,030 0.64% 2,160 0.68% 2,030 1,358
317,610 13:56:17 70 0.02% 2,240 0.71% 2,370 0.75% 2,240 1,148
317,680 13:55:15 - - 2,170 0.68% 2,300 0.72% 2,170 1,218
317,680 13:55:15 70 0.02% 2,170 0.68% 2,300 0.72% 2,170 1,218
317,750 13:54:26 20 0.01% 2,100 0.66% 2,230 0.70% 2,100 1,288
317,770 13:54:16 90 0.03% 2,080 0.65% 2,210 0.70% 2,080 1,308
317,860 13:53:13 80 0.03% 1,990 0.63% 2,120 0.67% 1,990 1,398
317,780 13:52:30 160 0.05% 2,070 0.65% 2,200 0.69% 2,070 1,318
317,620 13:52:16 20 0.01% 2,230 0.70% 2,360 0.74% 2,230 1,158
317,600 13:51:19 140 0.04% 2,250 0.71% 2,380 0.75% 2,250 1,138
317,740 13:50:48 130 0.04% 2,110 0.66% 2,240 0.70% 2,110 1,278
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی