دلار فردایی / سبزه

USD Sabze Future
نرخ فعلی:: 275,000 0.18
ارز معاملاتی
نرخ فعلی: : 275,000 0.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 275,000 0.18
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز معاملاتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۳۱ شهریور

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
275,000 19:59:18 - - 500 0.18% 500 0.18% 300 850
275,000 19:59:17 300 0.11% 500 0.18% 500 0.18% 300 850
275,300 19:31:34 100 0.04% 800 0.29% 800 0.29% 600 1,150
275,200 19:16:33 100 0.04% 700 0.26% 700 0.26% 500 1,050
275,100 18:51:19 - - 600 0.22% 600 0.22% 400 950
275,100 18:51:17 100 0.04% 600 0.22% 600 0.22% 400 950
275,200 18:09:44 100 0.04% 700 0.26% 700 0.26% 500 1,050
275,100 18:06:03 100 0.04% 600 0.22% 600 0.22% 400 950
275,000 17:50:47 100 0.04% 500 0.18% 500 0.18% 300 850
275,100 17:50:35 100 0.04% 600 0.22% 600 0.22% 400 950
275,200 17:41:43 200 0.07% 700 0.26% 700 0.26% 500 1,050
275,000 17:36:44 200 0.07% 500 0.18% 500 0.18% 300 850
275,200 17:20:47 100 0.04% 700 0.26% 700 0.26% 500 1,050
275,300 17:04:18 300 0.11% 800 0.29% 800 0.29% 600 1,150
275,000 16:33:31 300 0.11% 500 0.18% 500 0.18% 300 850
275,300 16:18:19 - - 800 0.29% 800 0.29% 600 1,150
275,300 16:18:17 300 0.11% 800 0.29% 800 0.29% 600 1,150
275,000 16:02:27 - - 500 0.18% 500 0.18% 300 850
275,000 16:02:25 300 0.11% 500 0.18% 500 0.18% 300 850
275,300 15:46:29 100 0.04% 800 0.29% 800 0.29% 600 1,150
275,400 15:37:52 100 0.04% 900 0.33% 900 0.33% 700 1,250
275,500 15:13:57 200 0.07% 1,000 0.36% 1,000 0.36% 800 1,350
275,300 15:01:59 100 0.04% 800 0.29% 800 0.29% 600 1,150
275,400 14:56:28 200 0.07% 900 0.33% 900 0.33% 700 1,250
275,200 14:52:29 200 0.07% 700 0.26% 700 0.26% 500 1,050
275,400 14:51:18 - - 900 0.33% 900 0.33% 700 1,250
275,400 14:51:17 100 0.04% 900 0.33% 900 0.33% 700 1,250
275,500 14:41:51 200 0.07% 1,000 0.36% 1,000 0.36% 800 1,350
275,700 14:35:20 - - 1,200 0.44% 1,200 0.44% 1,000 1,550
275,700 14:35:17 100 0.04% 1,200 0.44% 1,200 0.44% 1,000 1,550
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی