دلار

USD
نرخ فعلی:: 276,810 0.82
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 276,810 0.82
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 276,810 0.82
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۶:۵۹:۳۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
276,810 16:59:37 20 0.01% 2,250 0.82% 2,360 0.86% 2,160 2,605
276,790 16:59:23 20 0.01% 2,230 0.81% 2,340 0.85% 2,140 2,585
276,810 16:59:23 150 0.05% 2,250 0.82% 2,360 0.86% 2,160 2,605
276,660 16:58:23 - - 2,100 0.76% 2,210 0.81% 2,010 2,455
276,660 16:58:07 100 0.04% 2,100 0.76% 2,210 0.81% 2,010 2,455
276,760 16:57:51 50 0.02% 2,200 0.80% 2,310 0.84% 2,110 2,555
276,810 16:57:36 50 0.02% 2,250 0.82% 2,360 0.86% 2,160 2,605
276,760 16:57:23 20 0.01% 2,200 0.80% 2,310 0.84% 2,110 2,555
276,740 16:57:21 20 0.01% 2,180 0.79% 2,290 0.83% 2,090 2,535
276,720 16:56:24 20 0.01% 2,160 0.79% 2,270 0.83% 2,070 2,515
276,740 16:56:14 90 0.03% 2,180 0.79% 2,290 0.83% 2,090 2,535
276,650 16:55:54 160 0.06% 2,090 0.76% 2,200 0.80% 2,000 2,445
276,810 16:55:40 60 0.02% 2,250 0.82% 2,360 0.86% 2,160 2,605
276,750 16:55:26 20 0.01% 2,190 0.80% 2,300 0.84% 2,100 2,545
276,730 16:55:26 80 0.03% 2,170 0.79% 2,280 0.83% 2,080 2,525
276,810 16:54:23 - - 2,250 0.82% 2,360 0.86% 2,160 2,605
276,810 16:54:12 140 0.05% 2,250 0.82% 2,360 0.86% 2,160 2,605
276,670 16:53:54 40 0.01% 2,110 0.77% 2,220 0.81% 2,020 2,465
276,710 16:53:39 20 0.01% 2,150 0.78% 2,260 0.82% 2,060 2,505
276,730 16:53:23 60 0.02% 2,170 0.79% 2,280 0.83% 2,080 2,525
276,670 16:53:22 100 0.04% 2,110 0.77% 2,220 0.81% 2,020 2,465
276,770 16:52:59 40 0.01% 2,210 0.80% 2,320 0.85% 2,120 2,565
276,810 16:52:44 100 0.04% 2,250 0.82% 2,360 0.86% 2,160 2,605
276,710 16:52:24 - - 2,150 0.78% 2,260 0.82% 2,060 2,505
276,710 16:52:24 30 0.01% 2,150 0.78% 2,260 0.82% 2,060 2,505
276,680 16:51:27 130 0.05% 2,120 0.77% 2,230 0.81% 2,030 2,475
276,810 16:50:52 40 0.01% 2,250 0.82% 2,360 0.86% 2,160 2,605
276,770 16:50:32 20 0.01% 2,210 0.80% 2,320 0.85% 2,120 2,565
276,750 16:50:31 80 0.03% 2,190 0.80% 2,300 0.84% 2,100 2,545
276,670 16:50:02 90 0.03% 2,110 0.77% 2,220 0.81% 2,020 2,465
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی