فرانک سوئیس

CHF
نرخ فعلی:: 297,700 0.74
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 297,700 0.74
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 297,700 0.74
واحد پولی : ریال
کشور : سوئیس
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

فرانک سوئیس در روز جاری

۱۳:۰۶:۰۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
297,700 13:06:07 100 0.03% 2,200 0.74% 1,100 0.37% 2,200 280
297,600 13:04:43 200 0.07% 2,300 0.77% 1,200 0.40% 2,300 180
297,800 13:03:26 200 0.07% 2,100 0.71% 1,000 0.34% 2,100 380
297,600 13:02:48 - - 2,300 0.77% 1,200 0.40% 2,300 180
297,600 13:02:46 100 0.03% 2,300 0.77% 1,200 0.40% 2,300 180
297,700 13:02:13 100 0.03% 2,200 0.74% 1,100 0.37% 2,200 280
297,600 13:01:26 100 0.03% 2,300 0.77% 1,200 0.40% 2,300 180
297,500 12:59:47 100 0.03% 2,400 0.81% 1,300 0.44% 2,400 80
297,600 12:59:11 100 0.03% 2,300 0.77% 1,200 0.40% 2,300 180
297,700 12:58:15 100 0.03% 2,200 0.74% 1,100 0.37% 2,200 280
297,800 12:57:49 100 0.03% 2,100 0.71% 1,000 0.34% 2,100 380
297,900 12:56:39 100 0.03% 2,000 0.67% 900 0.30% 2,000 480
297,800 12:56:26 100 0.03% 2,100 0.71% 1,000 0.34% 2,100 380
297,700 12:55:53 100 0.03% 2,200 0.74% 1,100 0.37% 2,200 280
297,800 12:53:01 100 0.03% 2,100 0.71% 1,000 0.34% 2,100 380
297,700 12:51:28 100 0.03% 2,200 0.74% 1,100 0.37% 2,200 280
297,800 12:46:33 200 0.07% 2,100 0.71% 1,000 0.34% 2,100 380
298,000 12:46:14 100 0.03% 1,900 0.64% 800 0.27% 1,900 580
297,900 12:44:25 100 0.03% 2,000 0.67% 900 0.30% 2,000 480
297,800 12:43:14 100 0.03% 2,100 0.71% 1,000 0.34% 2,100 380
297,900 12:42:52 100 0.03% 2,000 0.67% 900 0.30% 2,000 480
297,800 12:41:20 100 0.03% 2,100 0.71% 1,000 0.34% 2,100 380
297,700 12:40:20 - - 2,200 0.74% 1,100 0.37% 2,200 280
297,700 12:40:19 100 0.03% 2,200 0.74% 1,100 0.37% 2,200 280
297,600 12:39:18 100 0.03% 2,300 0.77% 1,200 0.40% 2,300 180
297,700 12:38:48 100 0.03% 2,200 0.74% 1,100 0.37% 2,200 280
297,800 12:38:12 100 0.03% 2,100 0.71% 1,000 0.34% 2,100 380
297,700 12:37:50 100 0.03% 2,200 0.74% 1,100 0.37% 2,200 280
297,600 12:37:14 200 0.07% 2,300 0.77% 1,200 0.40% 2,300 180
297,800 12:36:48 - - 2,100 0.71% 1,000 0.34% 2,100 380
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی