دلار کانادا

CAD
نرخ فعلی:: 222,300 1.18
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 222,300 1.18
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 222,300 1.18
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۹:۵۹:۱۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
222,300 19:59:14 100 0.04% 2,600 1.18% 1,100 0.50% 2,600 3,475
222,400 19:57:27 300 0.14% 2,700 1.23% 1,200 0.54% 2,700 3,575
222,100 19:57:24 200 0.09% 2,400 1.09% 900 0.41% 2,400 3,275
222,300 19:55:35 100 0.04% 2,600 1.18% 1,100 0.50% 2,600 3,475
222,400 19:54:16 100 0.04% 2,700 1.23% 1,200 0.54% 2,700 3,575
222,500 19:53:50 100 0.04% 2,800 1.27% 1,300 0.59% 2,800 3,675
222,400 19:50:55 300 0.14% 2,700 1.23% 1,200 0.54% 2,700 3,575
222,100 19:50:31 200 0.09% 2,400 1.09% 900 0.41% 2,400 3,275
222,300 19:48:16 100 0.05% 2,600 1.18% 1,100 0.50% 2,600 3,475
222,200 19:47:24 200 0.09% 2,500 1.14% 1,000 0.45% 2,500 3,375
222,400 19:45:52 100 0.04% 2,700 1.23% 1,200 0.54% 2,700 3,575
222,300 19:45:17 - - 2,600 1.18% 1,100 0.50% 2,600 3,475
222,300 19:45:15 200 0.09% 2,600 1.18% 1,100 0.50% 2,600 3,475
222,100 19:44:16 200 0.09% 2,400 1.09% 900 0.41% 2,400 3,275
222,300 19:44:13 100 0.05% 2,600 1.18% 1,100 0.50% 2,600 3,475
222,200 19:43:21 - - 2,500 1.14% 1,000 0.45% 2,500 3,375
222,200 19:42:58 100 0.05% 2,500 1.14% 1,000 0.45% 2,500 3,375
222,300 19:40:19 - - 2,600 1.18% 1,100 0.50% 2,600 3,475
222,300 19:40:17 100 0.05% 2,600 1.18% 1,100 0.50% 2,600 3,475
222,200 19:36:17 100 0.05% 2,500 1.14% 1,000 0.45% 2,500 3,375
222,100 19:34:14 100 0.05% 2,400 1.09% 900 0.41% 2,400 3,275
222,200 19:33:18 100 0.05% 2,500 1.14% 1,000 0.45% 2,500 3,375
222,100 19:32:14 - - 2,400 1.09% 900 0.41% 2,400 3,275
222,100 19:32:09 100 0.05% 2,400 1.09% 900 0.41% 2,400 3,275
222,000 19:30:25 - - 2,300 1.05% 800 0.36% 2,300 3,175
222,000 19:30:23 100 0.05% 2,300 1.05% 800 0.36% 2,300 3,175
222,100 19:27:19 100 0.05% 2,400 1.09% 900 0.41% 2,400 3,275
222,000 19:25:18 - - 2,300 1.05% 800 0.36% 2,300 3,175
222,000 19:25:16 100 0.05% 2,300 1.05% 800 0.36% 2,300 3,175
222,100 19:24:29 300 0.14% 2,400 1.09% 900 0.41% 2,400 3,275
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی