افغانی

AFN
نرخ فعلی:: 3,350 2.99
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 3,350 2.99
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,350 2.99
واحد پولی : ریال
کشور : افغانستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۳۱ شهریور

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3,350 18:57:16 100 2.99% 100 2.99% - - 100 87
3,450 18:57:08 100 2.99% - - 100 2.99% - 13
3,350 18:51:20 100 2.99% 100 2.99% - - 100 87
3,450 11:02:50 - - - - 100 2.99% - 13
3,450 11:02:46 - - - - 100 2.99% - 13
3,450 11:02:30 - - - - 100 2.99% - 13
3,450 11:01:34 100 2.99% - - 100 2.99% - 13
3,350 18:03:27 100 2.99% 100 2.99% - - 100 87
3,450 18:02:43 - - - - 100 2.99% - 13
3,450 18:02:41 100 2.99% - - 100 2.99% - 13
3,350 17:57:13 100 2.99% 100 2.99% - - 100 87
3,450 17:57:07 100 2.99% - - 100 2.99% - 13
3,350 17:51:22 100 2.99% 100 2.99% - - 100 87
3,450 17:50:33 100 2.99% - - 100 2.99% - 13
3,350 17:48:18 - - 100 2.99% - - 100 87
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی