افغانی

AFN
نرخ فعلی:: 3,350 1.52
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 3,350 1.52
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,350 1.52
واحد پولی : ریال
کشور : افغانستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی