افغانی

AFN
نرخ فعلی:: 3,100 3.23
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 3,100 3.23

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 3,100 3.23

واحد پولی : ریال

کشور : افغانستان

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد افغانی

۱۱:۰۰:۱۴
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
افغانی 100 - 250 280 380 1,610

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,196 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 96 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,250 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 150 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,300 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 200 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,340 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 240 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.74%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی