افغانی

AFN
نرخ فعلی:: 3,380 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 3,380 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,380 0
واحد پولی : ریال
کشور : افغانستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۶ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
افغانی - - - 820 1,270 2,640

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,402 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,437 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,314 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,428 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی