درهم امارات

AED
نرخ فعلی:: 74,410 0.59
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 74,410 0.59
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 74,410 0.59
واحد پولی : ریال
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

درهم امارات در روز جاری

۱۳:۰۲:۱۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
74,410 13:02:13 40 0.05% 440 0.59% 250 0.34% 440 200
74,370 12:59:47 20 0.03% 480 0.65% 290 0.39% 480 160
74,390 12:59:11 10 0.01% 460 0.62% 270 0.36% 460 180
74,400 12:58:49 20 0.03% 450 0.60% 260 0.35% 450 190
74,420 12:58:15 10 0.01% 430 0.58% 240 0.32% 430 210
74,430 12:57:49 20 0.03% 420 0.56% 230 0.31% 420 220
74,450 12:57:14 10 0.01% 400 0.54% 210 0.28% 400 240
74,440 12:56:39 20 0.03% 410 0.55% 220 0.30% 410 230
74,420 12:56:26 10 0.01% 430 0.58% 240 0.32% 430 210
74,410 12:55:53 10 0.01% 440 0.59% 250 0.34% 440 200
74,420 12:55:16 - - 430 0.58% 240 0.32% 430 210
74,420 12:55:16 10 0.01% 430 0.58% 240 0.32% 430 210
74,430 12:54:42 10 0.01% 420 0.56% 230 0.31% 420 220
74,420 12:54:16 10 0.01% 430 0.58% 240 0.32% 430 210
74,410 12:53:50 10 0.01% 440 0.59% 250 0.34% 440 200
74,420 12:53:13 10 0.01% 430 0.58% 240 0.32% 430 210
74,410 12:53:01 20 0.03% 440 0.59% 250 0.34% 440 200
74,390 12:52:16 10 0.01% 460 0.62% 270 0.36% 460 180
74,400 12:51:28 20 0.03% 450 0.60% 260 0.35% 450 190
74,420 12:49:27 10 0.01% 430 0.58% 240 0.32% 430 210
74,410 12:48:27 10 0.01% 440 0.59% 250 0.34% 440 200
74,420 12:47:14 10 0.01% 430 0.58% 240 0.32% 430 210
74,430 12:46:33 20 0.03% 420 0.56% 230 0.31% 420 220
74,450 12:45:14 - - 400 0.54% 210 0.28% 400 240
74,450 12:45:13 10 0.01% 400 0.54% 210 0.28% 400 240
74,440 12:44:25 20 0.03% 410 0.55% 220 0.30% 410 230
74,420 12:43:14 10 0.01% 430 0.58% 240 0.32% 430 210
74,430 12:42:52 10 0.01% 420 0.56% 230 0.31% 420 220
74,420 12:42:29 10 0.01% 430 0.58% 240 0.32% 430 210
74,430 12:41:20 40 0.05% 420 0.56% 230 0.31% 420 220
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی