Prescient Income Provider Fund B4

Prescient Income Provider Fund B4
نرخ فعلی:: 1.397 0.07
صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی
نرخ فعلی: : 1.397 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.397 0.07
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 2,245.59 ۰۸:۳۲:۱۸ 72.9 3.25% 2,345.45 2,245.59 2,345.45 86.41 2,345.45 2,361.25
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 2,245.59 ۰۸:۳۲:۱۸ 72.9 3.25% 2,345.45 2,245.59 2,345.45 86.41 2,345.45 2,361.25
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 2,245.59 ۰۸:۳۲:۱۸ 72.9 3.25% 2,345.45 2,245.59 2,345.45 86.41 2,345.45 2,361.25
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 2,245.59 ۰۸:۳۲:۱۸ 72.9 3.25% 2,345.45 2,245.59 2,345.45 86.41 2,345.45 2,361.25
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 2,163.25 ۰۸:۳۲:۱۸ 70.58 3.26% 2,259.64 2,163.25 2,259.64 83.75 2,259.64 2,275.17
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 2,163.25 ۰۸:۳۲:۱۸ 70.58 3.26% 2,259.64 2,163.25 2,259.64 83.75 2,259.64 2,275.17
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 2,163.25 ۰۸:۳۲:۱۸ 70.58 3.26% 2,259.64 2,163.25 2,259.64 83.75 2,259.64 2,275.17
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 2,163.25 ۰۸:۳۲:۱۸ 70.58 3.26% 2,259.64 2,163.25 2,259.64 83.75 2,259.64 2,275.17
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 2,192.22 ۰۸:۳۲:۱۸ 71.42 3.26% 2,289.86 2,192.22 2,289.86 84.78 2,289.86 2,305.49
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 2,192.22 ۰۸:۳۲:۱۸ 71.42 3.26% 2,289.86 2,192.22 2,289.86 84.78 2,289.86 2,305.49
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 2,192.22 ۰۸:۳۲:۱۸ 71.42 3.26% 2,289.86 2,192.22 2,289.86 84.78 2,289.86 2,305.49
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 2,192.22 ۰۸:۳۲:۱۸ 71.42 3.26% 2,289.86 2,192.22 2,289.86 84.78 2,289.86 2,305.49
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 2,221.81 ۰۸:۳۲:۱۸ 72.24 3.25% 2,320.69 2,221.81 2,320.69 86.19 2,320.69 2,336.41
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 2,221.81 ۰۸:۳۲:۱۸ 72.24 3.25% 2,320.69 2,221.81 2,320.69 86.19 2,320.69 2,336.41
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 2,221.81 ۰۸:۳۲:۱۸ 72.24 3.25% 2,320.69 2,221.81 2,320.69 86.19 2,320.69 2,336.41
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی