زلوتی لهستان / کرون سوئد

PLN/SEK Ask
نرخ فعلی:: 2.2312 2.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.2312 2.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.2312 2.06
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

زلوتی لهستان / کرون سوئد در روز جاری

۱۷:۲۸:۳۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.2312 17:28:30 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.186 17:22:39 0.0452 2.07% 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.2312 17:01:00 - - 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.2312 17:00:59 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.186 16:43:35 0.0452 2.07% 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.2312 16:35:32 - - 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.2312 16:35:32 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.186 16:22:41 0.0452 2.07% 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.2312 16:14:27 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.186 16:03:06 - - 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.186 16:03:00 0.0452 2.07% 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.2312 15:49:29 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.186 15:43:39 0.0452 2.07% 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.2312 15:21:33 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.186 15:02:40 - - 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.186 15:02:39 0.0452 2.07% 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.2312 14:56:26 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.186 14:43:48 0.0452 2.07% 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.2312 14:35:39 - - 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.2312 14:35:37 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.186 14:22:47 0.0452 2.07% 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.2312 14:07:33 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.186 14:02:59 - - 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.186 14:02:58 0.0452 2.07% 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.2312 13:42:27 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.186 13:02:43 - - 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.186 13:02:39 0.0452 2.07% 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.2312 12:56:26 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
2.186 12:43:36 0.0452 2.07% 0.0001 - 0.0001 - 0.0452 0.186
2.2312 12:28:30 0.0452 2.07% 0.0451 2.06% 0.0451 2.06% - 0.2312
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی