خبر

زلوتی لهستان / پوند لبنان

PLN/LBP Ask
نرخ فعلی:: 22,216.14 0.6
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 22,216.14 0.6

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 22,216.14 0.6

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی