خبر

زلوتی لهستان / روپیه هند

PLN/INR Ask
نرخ فعلی:: 20.67 0.49
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 20.67 0.49

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 20.67 0.49

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی