زلوتی لهستان / یورو

PLN/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.2187 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2187 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2187 -

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

زلوتی لهستان / یورو در روز جاری

۰۶:۵۶:۳۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2187 06:56:31 0.0024 1.11% - - 0.0022 1.02% - -
0.2163 06:43:35 0.0024 1.11% 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2187 06:28:35 0.0024 1.11% - - 0.0022 1.02% - -
0.2163 06:22:52 0.0024 1.11% 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2187 06:07:37 0.0025 1.16% - - 0.0022 1.02% - -
0.2162 06:03:27 - - 0.0025 1.16% 0.0003 0.14% 0.0025 -
0.2162 06:03:23 0.0001 0.05% 0.0025 1.16% 0.0003 0.14% 0.0025 -
0.2163 05:23:00 0.0024 1.11% 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2187 05:14:36 0.0024 1.11% - - 0.0022 1.02% - -
0.2163 05:03:34 - - 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2163 05:03:32 0.0024 1.11% 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2187 04:49:30 0.0024 1.11% - - 0.0022 1.02% - -
0.2163 04:43:32 0.0024 1.11% 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2187 04:21:37 0.0024 1.11% - - 0.0022 1.02% - -
0.2163 04:03:16 - - 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2163 04:03:12 0.0024 1.11% 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2187 03:56:33 0.0024 1.11% - - 0.0022 1.02% - -
0.2163 03:43:56 0.0024 1.11% 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2187 03:35:58 - - - - 0.0022 1.02% - -
0.2187 03:35:55 0.0024 1.11% - - 0.0022 1.02% - -
0.2163 03:23:48 0.0024 1.11% 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2187 03:07:45 0.0024 1.11% - - 0.0022 1.02% - -
0.2163 03:04:03 - - 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2163 03:04:00 0.0024 1.11% 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2187 02:42:39 0.0024 1.11% - - 0.0022 1.02% - -
0.2163 02:03:55 - - 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2163 02:03:52 0.0024 1.11% 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2187 01:56:37 0.0024 1.11% - - 0.0022 1.02% - -
0.2163 01:44:02 0.0024 1.11% 0.0024 1.11% 0.0002 0.09% 0.0024 -
0.2187 01:28:39 0.0023 1.06% - - 0.0022 1.02% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی