زلوتی لهستان / دلار باربادوس

PLN/BBD Ask
نرخ فعلی:: 0.4347 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4347 0.14

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4347 0.14

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی