خبر

روپیه پاکستان / روپیه هند

PKR/INR Ask
نرخ فعلی:: 0.3254 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3254 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3254 -

واحد پولی : -

کشور : پاکستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی