خبر

پزو فیلیپین / فرانک آفریقای غربی

PHP/XOF Ask
نرخ فعلی:: 10.3622 0.38
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 10.3622 0.38

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10.3622 0.38

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی